Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden VSA Benelux BV

Artikel 1. Algemeen/Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. VSA Benelux BV:  ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 61065242, gevestigd te Vleuten, Driebergsebos 16, 3452 LG, Nederland, hierna te noemen “VSA”.
 2. Afnemer: degene die met VSA, een overeenkomst sluit tot het leveren of ter beschikking stellen van zaken dan wel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, in de ruimste zin van het woord.
 3. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande de koop van zaken en/of de levering van diensten conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.
 5. Bescheiden: alle door de afnemer aan VSA ter beschikking gestelde zaken waaronder: stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door VSA vervaardigde zaken.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door VSA aan afnemer gedaan, al dan niet via de website. Voorts op alle door VSA in opdracht van afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van afnemer zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door VSA uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 4. VSA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 5. Op de uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.
 6. Indien VSA deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan afnemer ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. VSA hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 7. In het geval er onduidelijkheid bestaat tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse versie.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod VSA heeft bereikt. Dit geldt eveneens wanneer deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod.
 2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod danwel ten opzichte van de algemene voorwaarden worden  aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien VSA aan de afnemer bericht heeft met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen.
 3. Door de acceptatie van het aanbod verklaart de afnemer zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zonodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. Overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk vastgelegd.
 4. Zolang de overeenkomst niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te beëindigen of ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is.
 5. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk in de overeenkomst te worden vermeld.
 6. VSA behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst af te wijzen.
 7. VSA is niet gebonden aan mondelinge afspraken danwel een bestelling zonder een daaraan voorafgaand aanbod als deze niet schriftelijk door VSA zijn bevestigd.

Artikel 4. Aanbod

 1. Een verstuurd aanbod is geldig, gedurende de daarin genoemde termijn.
 2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan het aanbod op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 3. Indien afnemer een aanbod aanvaardt, behoudt VSA het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 4. VSA kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VSA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de aanvaarding van het aanbod afwijkt dan is VSA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VSA anders aangeeft.
 7. Een gedaan aanbod is in beginsel een prijsindicatie en geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 8. Alle genoemde prijzen in de overeenkomst  of in het aanbod zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 9. Bijkomende kosten waaronder, maar niet uitsluitend, verzend- en behandelingskosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van derden zijn niet in de opgegeven prijzen inbegrepen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voormelde kosten komen voor rekening van afnemer.
 10. VSA heeft het recht (kost) prijsverhogende omstandigheden die zich voordoen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst, bij afnemer in rekening te brengen.
 11. Indien door VSA modellen en voorbeelden worden getoond of verstrekt, wordt dat vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 5. Betaling

 1. Degene die de overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten. VSA is gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling dan wel enige andere zekerheid tot betaling van afnemer te verlangen.
 2. Betaling dient contant te geschieden. Tevens is betaling middels een factuur mogelijk. De vervaltermijn middels betaling via een factuur bedraagt 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Als een factuur wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dient afnemer er zorg voor te dragen dat het factuurbedrag alsnog binnen 7 dagen na de factuurdatum wordt voldaan.
 4. De afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. VSA stuurt na het verstrijken van die datum een aanmaning en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze aanmaning te betalen. Als na het verstrijken van deze termijn nog steeds niet is betaald en de afnemer zich niet kan beroepen op overmacht, is VSA gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente bedraagt 2% per maand, cumulatief berekend over het verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. Indien de afnemer na verzending van de aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is VSA tevens gerechtigd het in lid 4 vermelde bedrag te verhogen met incassokosten. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten.
 6. Het is afnemer uitdrukkelijk verboden om de vorderingen van VSA te verrekenen met (eventuele) tegenvorderingen.

Artikel 6. Levering

 1. Is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer, VSA schriftelijk in gebreke te stellen. VSA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op afnemer op het moment waarop de goederen het pand van VSA danwel de fabrikant verlaten.
 3. Het is VSA toegestaan bepaalde zaken en/of diensten in gedeelten te leveren en deze zaken en/of diensten afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de afnemer, afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VSA gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer. Voor afname moeten een nieuwe termijn overeengekomen worden.
 5. Afnemer is in verzuim wanneer hij niet aan zijn verplichtingen uit lid 4 voldoet.
 6. Een overeengekomen termijn voor levering gaat pas in wanneer afnemer de bescheiden naar waarheid en volledigheid heeft over gedragen aan VSA en aan de afgesproken betalingsverplichtingen heeft voldaan. De termijn zal naar evenredigheid worden verlengd indien door het bovenstaande vertraging ontstaat. Eventuele schade die ontstaat door de vertraging zal voor rekening en risico komen van de afnemer.

Artikel 7. Uitvoering diensten en levering zaken

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VSA het recht om bepaalde leveringen en/of diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 2. VSA is nimmer aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden van deze derden, noch voor directe, noch voor indirecte schade.
 3. VSA zal zo spoedig mogelijk na acceptatie van het aanbod, de zaken leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, indien de bestelde zaak althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.
 4. Alle door VSA gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen. VSA is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in de levering.
 5. Indien op verzoek van afnemer, de levering moet worden bespoedigd, is VSA gerechtigd de (eventuele) meerkosten bij afnemer in rekening te brengen.

Artikel 8. Annuleren of tussentijds beëindigen van de overeenkomst

 1. Indien afnemer de overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigt zal VSA alle gemaakte kosten, de bestede uren inbegrepen, met een vermeerdering van 20 tot 100 procent van de overeengekomen prijs, aan afnemer in rekening brengen.
 2. Indien bij VSA door derden, welke in opdracht van VSA ten behoeve van de overeenkomst van de afnemer werkzaamheden hebben verricht, annuleringskosten in rekening worden gebracht wegens het annuleren of tussentijds beëindigen van de overeenkomst zullen deze met een vermeerdering van 25 procent bij afnemer in rekening worden gebracht.
 3. Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer en daarmee persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet geannuleerd kunnen worden zal VSA de gehele offerte, thans de afgesproken prijs voor de werkzaamheid en/of zaak, bij afnemer in rekening brengen.
 4. Indien de werkzaamheid is verricht of de zaak tot stand is gebracht door een derde in opdracht van VSA ten behoeve van de opdracht van afnemer en die van dien zelfde aard is zoals vermeld in lid 3, zal VSA ook deze volledig bij afnemer in rekening brengen.

Artikel 9. Verplichtingen afnemer

 1. Afnemer is verplicht de bescheiden tijdig, naar waarheid en volledig aan VSA over te dragen. Dit geldt eveneens voor ontwikkelingen binnen een onderneming die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst. Afnemer vrijwaart VSA voor aanspraken van derden, die voortkomen uit het onjuist danwel onvolledig doorgeven van informatie.
 2. Afnemer is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een goede laad- en losplaats en is verantwoordelijk voor de lossing.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 1. Op het tijdstip, waarop afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van afnemer, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of afnemer door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien afnemer kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft VSA het recht iedere overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 2. Afnemer is verplicht de curator danwel bewindvoerder op de hoogte te brengen van de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden van VSA.
 3. VSA mag de overeenkomst tevens opschorten wanneer zij gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van afnemer te twijfelen of wanneer afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.
 4. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor de door VSA geleden schade.
 5. VSA is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VSA kan worden gevergd.
 6. In het geval afnemer de overeenkomst opschort, is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte diensten en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag VSA deze bij de afnemer in rekening brengen. Dit geldt tevens voor alles  kosten die VSA maakt tijdens de opschortingperiode.

Artikel 12. Emballage

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage , waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van VSA en mogen door de afnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
 2. VSA is gerechtigd voor deze emballage, bij afnemer, een vergoeding in rekening te brengen. VSA is verplicht de emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de afnemer in rekening is gebracht, gedurende een door VSA bepaalde termijn danwel het bedrag te verrekenen bij een volgende levering.
 3. Het recht van afnemer zoals in lid 2 wordt beschreven vervalt indien de emballage kapot, incompleet of verloren is gegaan.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. De zaken zullen worden geleverd met inbegrip van een vrachtbrief danwel een begeleidende bon. Wanneer afnemer bij de afgeleverde zaken zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen ontdekt, dient afnemer dit te vermelden op de vrachtbrief danwel op de begeleidende bon. Indien de vrachtbrief danwel begeleidende bon ontbreekt, dient afnemer de gebreken aan VSA te melden. Dit dient te geschieden binnen twee werkdagen, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan door VSA.
 2. Klachten over de verrichte diensten dienen, gemotiveerd, binnen een door de VSA gestelde garantietermijn, aan VSA te worden gemeld. VSA zal de klacht schriftelijk bevestigen. Indien er geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een garantietermijn van 3 maanden na het ontstaan van de klacht. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt afnemer geacht de verrichte diensten te hebben geaccepteerd.
 3. Overige klachten dienen, gemotiveerd, binnen een door de VSA gestelde garantietermijn, aan VSA te worden gemeld. VSA zal de klacht schriftelijk bevestigen. Indien er geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een garantietermijn van 1 jaar na het ontstaan van de klacht. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt afnemer geacht de zaken te hebben geaccepteerd.
 4. Klachten kunnen telefonisch, per e-mail of via de website worden ingediend. Telefoon: +31 (0) 30 – 268 149 8. E-mail: info@vsa-benelux.com. Website: www.vsa.benelux.com.
 5. Indien een klacht gegrond is, dan heeft VSA de mogelijkheid om het gebrek in de diensten danwel in de afgeleverde zaken te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient VSA het factuurbedrag te wijzigen naar rato van de klacht. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de afnemer, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Retourzending vindt plaats in de originele emballage.
 6. Klachten geven geen recht tot opschorting van enige verplichting van afnemer. De afnemer kan geen rechten ontlenen indien hij jegens VSA zijn betalingsverplichtingen niet volledig nakomt.
 7. Retourzending van zaken is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van VSA.
 8. De door afnemer bewerkt zaken, danwel zaken die door afnemer van aard en/of samenstelling zijn veranderd zijn niet vatbaar voor klachten.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door VSA geleverde zaken blijven eigendom van VSA totdat afnemer voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens VSA.
 2. De door VSA geleverde zaken, die krachtens het onder het in lid 1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht door afnemer en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht afnemer zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.
 3. Afnemer is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht VSA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 6. Afnemer is verplicht de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van VSA onder zich te houden.
 7. Voor het geval VSA zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VSA of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VSA zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van VSA is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de assuradeur van VSA wordt gedekt. Indien de assuradeur in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de assuradeur wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de hoogte van het factuurbedrag.
 2. VSA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 3. De conclusies van afnemer, op basis van de overeenkomst, zijn onderhevig aan interpretatie en deze conclusies kunnen afwijken van andermans interpretatie. VSA is hiervoor op generlei wijze aansprakelijk voor.
 4. Afnemer is verplicht om binnen 6 maanden nadat hij/zij bekend is geworden met de schade, dit te melden bij VSA.
 5. VSA zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van VSA en/of haar ondergeschikten danwel dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 7. VSA is op generlei wijze aansprakelijk voor de kosten van claims, rechtszaken (inclusief juridische adviseurs en advocaatkosten) en de kosten voor arbitragecommissies, van afnemer die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 16. Garanties

 1. VSA staat er voor in dat de zaken en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Afnemer kan geen beroep doen op de garantie wanneer afnemer nog niet aan zijn/haar betalingsvoorschriften heeft voldaan.
 3. De garantie geldt slecht wanneer de zaken worden gebruikt voor het gebruikelijk doel. Wanneer het gebruik afwijkt van het gebruikelijke doel, zal VSA de garantie pas verstrekken wanneer dit aan afnemer schriftelijk wordt bevestigd.
 4. De tussen VSA en de leverancier van zaken, gemaakte afspraken omtrent garanties, zal op gelijke wijze gelden tussen afnemer en VSA. VSA zal afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
 5. Indien er een terecht beroep op de garantie wordt gedaan, dan heeft VSA de mogelijkheid om het gebrek in de werkzaamheden te herstellen danwel een vervangende zaak te leveren. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient opdrachtnemer het factuurbedrag te wijzigen naar rato van de klacht.

Artikel 17. Overmacht

 1. VSA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop VSA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VSA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Indien er sprake is van overmacht zal VSA, afnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak  van de overmacht.
 4. VSA heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat afnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. VSA heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de afnemer als VSA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft VSA het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake is van een afzonderlijke overeenkomt.
 6. Afnemer heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van VSA het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

Artikel 18. Bestelling webshop VSA

 1. De afnemer, die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een zaak via de website van VSA, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. VSA is gerechtigd de afnemer te vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de zaak vast te stellen.
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de afnemer de zaak terug. De kosten voor terugzending komen voor rekening van de afnemer.
 4. Indien afnemer een bedrag betaald heeft, zal VSA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 5. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor zaken, die door VSA tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van afnemer.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Onverminderd het recht van VSA een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter,  zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van VSA, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht , Nederland onder nr. 61065242,

Augustus 2014